M.M: GateTemplate
GateTemplate

VD har ordet

VD-ord, Bo Söderqvist

Hämtat från Christian Berner Tech Trade - Årsredovisning 2016

Starkt resultat och ökad lönsamhet

2016 var ännu ett framgångsrikt år för Christian Berner med ett starkt resultat och en fortsatt förbättrad lönsamhet. De två förvärv som vi genomförde under året samt vårt kontinuerliga arbete med att fortsatt utveckla bolaget har ytterligare stärkt Christian Berners position.

Ett steg i den fortsatta affärsutvecklingen som genomfördes under 2016 var att vi tog fram en ny strategi för Christian Berners varumärke med en ny visuell identitet. En del av detta arbete ser du i den årsredovisning som du nu läser. Men det kanske viktigaste resultatet från detta arbete är det löfte som vi ger våra intressenter och som sammanfattas i ledorden ”Expect more”. Med detta menar vi att vi kan och vill mer, och att du kan förvänta dig mer av Christian Berner framöver.

Stärkta marginaler

Det är glädjande att kunna konstatera att den goda utveckling som bolaget har haft i flera år fortsatte under 2016. Koncernens EBITA-resultat uppgick till 25,1 MSEK med en EBITA-marginal på 5,9 procent, trots kostnader för det planerade listbytet samt stora investeringar i framtagandet av bolagets nya varumärkesstrategi. Rensat för kostnader för listbytet uppgick resultatet till 29,5 MSEK och EBITA-marginalen till 6,9 procent. Detta är nivåer som vi inte har varit på tidigare, men vi ska bli ännu bättre. Under 2016 reviderades Christian Berners finansiella mål och vi siktar nu mot en EBITA-marginal på nio procent.

Samtliga bolag i koncernen bidrog till resultatet. Vad gäller lönsamheten redovisade Sverige en EBITA-marginal på 10,5 procent för 2016, vilket är ett mycket bra resultat. Danmark hade också en positiv utveckling med en EBITA-marginal på 9,9 procent. Bolagets andra marknader, Norge och Finland, underpresterade dock med en EBITA-marginal på Norge 3,5 procent och Finland 1,7 procent, vilket betyder att vi har potential att fortsatt utveckla vår lönsamhet.

Förvärv som stärker bolagets affärsområden 

Vårt affärsområde Process & Miljö hade en positiv utveckling under 2016 med många intressanta projekt. Ett av dessa var beställningen av nya lameller från BillerudKorsnäs vilket bekräftar Christian Berners långa tradition och starka erbjudande till de nordiska pappersbruken. En annan spännande händelse under förra året var vårt förvärv av Fillflex AB som kommer att komplettera affärsområdets erbjudande. För Materialteknik fortsatte den stabila lönsamma tillväxt som affärsområdet har visat under flera år. Inom detta affärsområde bidrar vi bland annat till tysta städer, och under 2016 fick vi förtroendet från SL att leverera material för rälsdämpning på Roslagsbanan och Saltsjöbanan. Även inom Materialteknik har bolagets erbjudande stärkts under året genom förvärvet av PlastKapTek Sverige AB.

Det är glädjande att vi under åren har kunnat förvärva två bolag som passar väl in i Christian Berner och som har en bra potential på samtliga våra marknader. Vår ambition är att öka förvärvstakten fram­ över och vi utvärderar kontinuerligt kvalitetsbolag som kan stärka vår position på våra olika marknader.

Fortsatt fokus på försäljning och kostnadseffektivitet 

En besvikelse under 2016 var bolagets omsättning som uppgick till 429 MSEK, vilket främst kan förklaras av den negativa utvecklingen i offshoreindustrin som påverkat vår verksamhet i Norge. Vår exponering i Norge är främst mot den landbaserade industrin som dock drogs med av nedgången inom offshore.

Den minskande nettoomsättningen gör bolagets resultat och lönsamhet än mer glädjande. Detta visar att vi över tid har utvecklat en kostnadseffektiv verksamhet vilket lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt framöver. Vi ska även fortsättningsvis vara kostnadseffektiva, men samtidigt växa där vi prioriterar tillväxt med befintlig organisation. Under 2017 kommer vi rikta särskilt fokus på att öka vår försäljning av bolagets tjänsteutbud samt stärka vårt erbjudande ytterligare genom nya produkter och leverantörer.

Förvänta er mer värdeskapande 

Våra kunder, leverantörer, medarbetare, ägare och övriga intressenter kan förvänta sig ännu mer värde från samarbetet med Christian Berner framöver. Detta ställer krav på oss att inte bara fortsätta med det vi gör bra, utan att utveckla det och tillföra än mer. Det är centralt i vårt bolag att förstå kundernas behov och att hjälpa dem med den bästa lösningen och skapa värde för dem. Det är en framgångsfaktor som även utvecklar oss som bolag.

För att lyckas med detta krävs välutbildade medarbetare med hög teknisk kompetens. Det krävs även ett driv, engagemang och entusiasm att utveckla den allra bästa lösningen för våra kunder. Allt detta kan jag med stolthet säga att vi har på Christian Berner. Vi står därmed väl rustade för 2017, ett år där vi ska fortsätta vårt arbete med att skapa värde för våra intressenter genom en lönsam tillväxt. Vi ser även fram emot bolagets planerade listbyte under det första kvartalet vilket kommer utveckla oss ytterligare som bolag. Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla våra medarbetare, kunder och leverantörer för det stora engagemang som ni visat och för ett gott samarbete under året.

Bo Söderqvist VD,
Christian Berner Tech Trade

 

Gateway.Master