M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Balansräkning

 

KSEK

30 juni 2016

30 juni 2015

Helår 2015

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i koncernföretag

 65 540   

 65 540   

 65 540   

Summa finansiella anläggningstillgångar

 65 540   

 65 540   

 65 540   

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 65 540   

 65 540   

 65 540   

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Fordringar på koncernföretag

 

 1 457   

 6 787   

Övriga fordringar

 3 796   

 

 924   

Summa kortfristiga fordringar

 3 796   

 1 457   

 7 711   

 

 

 

 

Kassa och bank

 29 950   

 30 671   

 38 144   

Summa omsättningstillgångar

 29 950   

 30 671   

 38 144   

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 99 286   

 97 668   

 111 395   

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 625   

 625   

 625   

Uppskrivningsfond

 37 000   

 37 000   

 37 000   

Reservfond

 1   

 1   

 1   

Summa bundet eget kapital

 37 626   

 37 626   

 37 626   

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 59 653   

 59 986   

 59 983   

Årets vinst

-4 161   

-1 372   

 9 050   

Summa fritt eget kapital

 55 492   

 58 614   

 69 033   

 

 

 

 

Summa eget kapital

 93 118   

 96 240   

 106 659   

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 840   

 840   

 840   

Summa långfristiga skulder

 840   

 840   

 840   

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Leverantörsskulder

 1 185   

 

 -     

Aktuella skatteskulder

 2 048   

 413   

 2 925   

Övriga kortfristiga skulder

 621   

 

 270   

Upplupna kostn. och förutb. intäkter

 1 474   

 175   

 701   

Summa kortfristiga skulder

 5 328   

 588   

 3 896   

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 99 286   

 97 668   

 111 395   

 

 

 

Gateway.Master