M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Kassaflöde

 

KSEK

april-juni 2016

april-juni 2015

Helår 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

Kassaflöde från rörelsen

 9 851   

 6 654   

 27 883   

Betald ränta och liknande poster

-74   

-72   

-272   

Erhållen ränta och liknande poster

 123   

 147   

 427   

Betald / återbetald inkomstskatt

-3 150   

-430   

-1 828   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 6 750   

 6 299   

 26 210   

 

 

 

 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

 

 

 

Ökning / minskning av varulager

 1 106   

-1 120   

 1 448   

Ökning / minskning av rörelsefordringar

-9 562   

-4 582   

-5 038   

Ökning / minskning av rörelseskulder

 9 693   

-1 729   

 13 208   

Summa förändring av rörelsekapital

 1 237   

-7 431   

 9 618   

 

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 7 987   

-1 133   

 35 828   

 

 

 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

 -     

 

-1 136   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 128   

 

 377   

Förändring finansiella anläggningstillgångar

 -     

 

 107   

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 128   

 -     

-652   

 

 

 

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

 

 

Nyemission

 -     

 -     

 -     

Förändring av checkräkningskredit

 -     

 -     

 -     

Förändring av skuld till koncernföretag

 -     

 -     

 -     

Ändring kortfristiga finansiella skulder

 -     

 -     

 -     

Amortering av lån

-607   

-500   

-6 242   

Utdelning

-9 380   

-4 690   

-4 690   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-9 987   

-5 190

-10 932   

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

-1 872   

-6 323   

 24 244   

Likvida medel vid periodens början

 60 501   

 53 885   

 47 993   

Kursdifferens i likvida medel

-438   

-356   

-538   

Likvida medel vid periodens slut

 58 191   

 47 206   

 71 699   

Gateway.Master