M.M: GateInvestorTemplate
GateInvestorTemplate

Resultaträkning

 

KSEK

april-juni 2016

april-juni 2015

Helår 2015

Rörelseintäkter

 

 

 

Nettoomsättning

 2 625   

 2 490   

 10 050   

Summa

 2 625   

 2 490   

 10 050   

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 -     

 

 -     

Köpta tjänster

-2 625   

-2 490   

-10 050   

Övriga externa kostnader

-2 126   

-627   

-2 703   

Personalkostnader

-173   

 -     

 -     

Summa rörelsens kostnader

-4 924   

-3 117   

-12 753   

 

 

 

 

Rörelseresultat

-2 299   

-627   

-2 703   

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 -     

 

 1 787   

Ränteintäkter och liknande resultatposter

 1   

 

 47   

Räntekostnader och liknande resultatposter

-7   

 

-32   

Summa resultat från finansiella poster

-5   

 -     

 1 802   

 

 

 

 

Resultat före skatt

-2 304   

-627   

-901   

 

 

 

 

Boksluts dispositioner

 -     

 

 12 000   

Skatt på årets resultat

-2   

 

-2 048   

 

 

 

 

Årets resultat

-2 306   

-627   

 9 050   

Gateway.Master