M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Christian Berner Tech Trade - Delårsrapport 2016 Q3

2016-10-19

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG (JULI – SEPTEMBER 2016)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 97,0 (108,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,7 (6,2) MSEK.
 • EBITA uppgick till 6,1 (6,5) MSEK.
 • EBITA-marginalen ökade till 6,3 (6,1) procent.
 • Orderingången uppgick till 97,3 (94,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 (0,26) SEK.
 • Avkastning på Eget kapital för tolvmånadersperioden blev 33,0 (37,3) procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 6,6 (7,3) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -1,5 (3,7) MSEK inkl. förvärv på 18,2 MSEK och ett förvärvslån på 10,0 MSEK.
 • Kostnader för bolagets planerade listbyte uppgick till 0,8 MSEK i perioden.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Under kvartalet fattades beslut om nya finansiella mål, där EBITA-marginal ersätter tidigare EBITDA-mål samt målet för tillväxt och avkastning på eget kapital justeras.
 • Bolaget förvärvade två bolag, Fillflex AB och PlastKapTek Sverige AB som konsolideras i räkenskaperna i Q3.

NIO MÅNADER I SAMMANDRAG (JANUARI – SEPTEMBER 2016)

 • Nettoomsättningen för de nio första månaderna var 313,0 (327,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet ackumulerat uppgick till 19,9 (16,0) MSEK, en tillväxt om 24,1 procent.
 • EBITA ökade till 20,9 (17,0) MSEK motsvarande en tillväxt om 22,7 procent.
 • EBITA-marginalen var 6,7 (5,2) procent.
 • Orderingången uppgick till 320,6 (329,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,76 (0,65) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ackumulerat var 18,5 (18,3) MSEK. Totalt kassaflöde de första 9 månaderna var -14,7 (3,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden belastas av kostnader på 2,9 MSEK för bolagets planerade listbyte.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Inga för koncernen väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

VD HAR ORDET

ETT SPÄNNANDE KVARTAL MED FORTSATT UTVECKLING AV BOLAGET

Även årets tredje kvartal har för Christian Berner Tech Trade kännetecknats av ett bra resultat, nya spännande projekt samt en fortsatt utveckling av bolaget. De förvärv vi har gjort under året skapar möjligheter till utveckling och fler affärer på samtliga av bolagets nordiska marknader.

Koncernen redovisade ett EBITA-resultat för det tredje kvartalet på 6,1 (6,5) MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 6,3 (6,1) procent. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 5,7 (6,2) MSEK. Bolagets båda affärsområden Process & Miljö samt Materialteknik bidrog med en EBITA-marginal på 8,4 (5,7) respektive 10,1 (7,8) procent. För Process & Miljö drevs den positiva utvecklingen bland annat av flera affärer inom förpackningsområdet, medan Materialteknik drog nytta av en bra marknad inom infrastruktur och bygg.

SVERIGE GÅR FORTSATT STARKT

Orderingången under det tredje kvartalet ökade med 3,5 procent jämfört med motsvarande period förra året. Nettoomsättningen minskade däremot med 10 procent vilket framförallt berodde på att Norge tyngdes av en fortsatt svag offshoremarknad. Sverige gjorde ännu ett mycket starkt kvartal och Danmark var fortsatt stabilt. Den finska marknaden uppvisade en svag investeringsvilja, men det är glädjande att kunna konstatera att vår verksamhet i Finland trots detta går fortsatt bättre än förra året.

FLERA SPÄNNANDE PROJEKT

Christian Berner har under det tredje kvartalet fått möjligheten att bidra med bolagets lösningar i flera nya spännande projekt. Ett av dessa är för BillerudKorsnäs som glädjande nog återigen har valt oss för leverans av lameller till pappersmaskinens inloppslåda.

Ett annat projekt är i Norge där vi har fått uppdraget att leverera dämpningsmaterial till helikopterplattformen på Levanger Sjukhus i Trondheim. De nya ambulanshelikoptrarna är större och tyngre vilket kräver att helikopterplattans vibrationsdämpning förbättras. Eftersom samtliga sjukhus med en helikopterplatta på taket ska byggas om, ser vi fler affärsmöjligheter framöver.

NYA FÖRVÄRVEN PÅ PLATS

Våra förvärv, plastbearbetningsföretaget PlastKapTek Sverige AB och Fillflex AB, har påbörjat att integreras i koncernens svenska bolag. Bolagen passar bra i Christian Bernerkoncernen; Fillflex AB i vårt erbjudande inom fyllning och förpackning medan PlastKaptek Sverige AB stärker vårt erbjudande inom teknisk plast med maskinbearbetade detaljer till kunderna.

Förvärven ger oss även utvecklingsmöjligheter på våra nordiska marknader och möjliggör nya affärer i våra övriga nordiska bolag. Vi kan nu tack vare förvärven till exempel leverera hela förpackningslinjer med dosering och fyllning samt mer färdiga detaljer inom teknisk plast till industrin. Jag ser med tillförsikt fram emot utvecklingen av affärerna i koncernen som har alla förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt.

FÖRVÄNTA ER MER FRAMÖVER

Som en del av Christian Berners affärsutveckling har vi även under året arbetat med bolagets varumärke. En strategi med ny visuell identitet har tagits fram, och nu även lanserats internt och kommer inom kort att lanseras externt. Ledordet för oss framöver kommer vara ”Expect more”.

”Expect more” är ett löfte till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners att de framöver kan förvänta sig ännu mer av samarbetet med Christian Berner. Detta ställer höga krav på oss att inte bara fortsätta med det vi gör bra, utan att utveckla det och tillföra än mer. Vi ska fortsätta vår resa med att skapa värde, och det kommer utveckla oss som bolag ytterligare.

Bo Söderqvist 
VD, Christian Berner Tech Trade AB

 

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 11:00 CET.

Certified Adviser: Remium Nordic AB, Tel: +468 454 32 00

För fullständig rapport, ladda ned pdf här

TopContent: NewNews (51287)
Default.Master