M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

2016-04-29

Mölnlycke, 29 april, 2016

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll torsdagen den 28 april 2016 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

  • Årsstämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,50 kronor per aktie samt att resten överföres i ny räkning. Avstämningsdag ska vara den 2 maj och utbetalningsdag ska vara 6 maj.
  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
  • Årsstämman beslutade om att bolagets styrelse skall utgöras av sex stämmovalda styrelseledamöter och inga suppleanter.
  • Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med 800 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Årsstämman beslutade att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 120 000 kronor, att fördelas med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga.
  • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade omval av Joachim Berner, Anders Birgersson, Lars Gatenbeck, Charlotta Utterström och Malin Domstad samt nyval av Kerstin Gillsbro till ordinarie styrelseledamöter. Joachim Berner utsågs till styrelsens ordförande. Nicolas Berner Wolf utgår ur styrelsen.
  • Årsstämman beslutade omval av PwC som bolagets revisorer på ett år.
  • Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre personer utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman. Joachim Berner, Christian Berner Invest AB, Fabian Hielte, Ernström Kapital AB samt Peter Rönström, Lannebo Fonder AB valdes.

 

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.christianberner.com senast två veckor från dagens datum.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bo Söderqvist, VD, +46 70 1866910

 Ladda ned pdf här

 

TopContent: NewNews (49862)
Default.Master